logo strony

 

Zbiórka makulatury i butelek PET na rzecz kampanii "Nie w moim imieniu"


Nawiązaliśmy współpracę z firmą First Recycling, która zajmuje się skupem i selekcją surowców wtórnych. Zachęcamy instytucje, szkoły i osoby prywatne z Warszawy i okolic do zbierania makulatury i butelek PET i przekazywania firmie First Recycling. Przy dużych ilościach (500 kg) możliwość bezpłatnego odbioru. W innych przypadkach zachęcamy do negocjacji (tel. 0-22 587 12 00). Cały dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na dalsze prowadzenie naszej kampanii przeciwko eksportowi koni na mięso "Nie w moim imieniu".Nie bez znaczenia jest również fakt, iż akcja ta przyczyni się do propagowania dbałości o środowisko naturalne i wykorzystywania surowców wtórnych.
Dodatkowe informacje:
VIVA! Akcja dla Zwierząt, tel. 0-22 828 43 29, e-mail: info@viva.org.pl
lub
Konsultant First Recycling, Beata Witt, tel.0-506 029 850
First Recycling Sp.zo.o.
Ul. Chełmżyńska 249
00 458 Warszawa
Tel. +48 22 673 47 97, 95, 96, 98
Fax +48 22 673 47 94
e-mail: firstr@medianet.pl Umowa między First Recycling a Vivą Prezentacja firmy First Recycling Umowa o współpracy
zawarta w dniu 17 listopada 2003 roku w Warszawie pomiędzy
FIRST RECYCLING Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 04-458, ul. Chełmżyńska 249, NIP: 952-12-47-251, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla mst. Warszawy XX Wydz. Gospodarczy pod numerem: KRS 0000072325 reprezentowaną przez: Marcina Pogorzelskiego - Dyrektora Generalnego upoważnionego do reprezentacji Spółki na podstawie załączonego pełnomocnictwa ogólnego zwaną w dalszej części umowy FR a Fundacją "Międzynarodowy Ruch Wegetarian na rzecz Zwierząt - Viva!" z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 6 m. 8, zarejestrowaną w XIX Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000135274, NIP 525-21-91-290, Regon 016409834 reprezentowaną przez: Joannę Draus upoważnioną do reprezentacji Fundacji zwaną w dalszej części umowy VIVA o następującej treści: §1 [Oświadczenia stron] Ustalenia w tym samym zakresie dotyczące FR i Vivy są ustaleniami Stron w treści umowy. FR oświadcza, że jest firmą, której przedmiotem działalności jest min.: * prowadzenie zbiórki i transportu surowców wtórnych w tym makulatury oraz dokonywanie eksportu i importu w tym zakresie, * prowadzenie przerobu surowców wtórnych i makulatury, w tym takich procesów jak sortowanie, prasowanie, pakowanie, czy magazynowanie, unieszkodliwianie odpadów, * doradztwo w dziedzinie gospodarki surowcami wtórnymi i opracowywanie ekspertyz w tym przedmiocie, Ponadto FR oświadcza, iż posiada wszelkie zezwolenie na prowadzenie swojej działalności gospodarczej min.: na czasowe gromadzenie odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (Decyzja Burmistrza Gminy Rembertów z dnia 05.06.2001 nr TPP - 7615/9/432/2001/BS). Posiada także stosowne zezwolenia przewidziane ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, na zbiórkę i transport odpadów komunalnych (art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13.09.1996 z późniejszymi zmianami; art. 36 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach). FR otrzymało zezwolenie (Decyzja nr 54 UM-2OŚ/2003) na zbiórkę i transport odpadów innych niż niebezpieczne i decyzję zatwierdzającą informację o wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych do 1 tony rocznie wymaganych przez nową ustawę o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku. VIVA oświadcza, iż jest organizacją pozarządową propagującą wegetarianizm i prawa zwierzał, oraz ekologiczny styl życia. W związku z powyższym jest zainteresowana pozyskiwaniem funduszy na prowadzenie kampanii społecznej "Nie w moim imieniu" przeciwko eksportowi koni na mięso poprzez współpracę z FR w zakresie zbierania makulatury i butelek pet, zwanych dalej surowcami wtórnymi. §2 [Przedmiot umowy] 1. Przedmiotem umowy jest współpraca pomiędzy VIVĄ i FR w zakresie zbiórki surowców wtórnych oraz nagłaśnianie tychże działań w związku z prowadzoną przez Vivę kampanią, o której mowa w § poprzednim. Powyższa współpraca opiera się przede wszystkim na organizacji przez VIVĘ zbiórek surowców wtórnych od podmiotów trzecich z pomocą i serwisem FR, która w zamian bedzie odbierała te surowce wtórne za wynagrodzeniem. 2. VIVA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby w czynnościach określonym pkt. 1 działać zgodnie z gospodarczym interesem FR kierując się dobrze pojętą zasadą uczciwości kupieckiej i biorąc pod uwagę już poprzednie własne kontakty handlowe FR. W sytuacji kiedy podmiot trzeci zbywający surowiec wtórny za pośrednictwem VIVY jest już klientem FR; co udokumentowane będzie wcześniejszymi fakturami lub rejestracją w bazie danych FR wolumen odpadu uzyskany od takiegoż podmiotu nie będzie przez Strony brany pod uwagę w podstawie do wypłaty wynagrodzenia z § 4.2. 3. FR nie bierze odpowiedzialności za treść i wykonanie jakichkolwiek istniejących lub mogących powstać w przyszłości umów pomiędzy VIVĄ, a zbywającym surowiec wtórny podmiotem trzecim. §3 [Obowiązki stron] 1. Obowiązki VIVY w ramach niniejszej umowy polegają na: a) organizacji zbiórki surowców wtórnych określonego typu tj. makulatury i butelek PET w celu przekazania powyższych surowców FR na zasadzie wyłączności b) VIVA dołoży wszelkich starań, aby informacje o współpracy z FR pojawiały się w mass mediach 2. Obowiązki FR w ramach niniejszej umowy polegają na: a) odbiorze surowców wtórnych własnym transportem zebranych w ramach § 3.1 a b) każdorazowe ważenie surowców wtórnych i przekazywanie VIVIE miesięcznej specyfikacji wagowej w pierwszych dniach następnego miesiąca. W przypadku stwierdzenia znacznych zanieczyszczeń lub zawilgocenia dostarczanych surowców, FR zastrzega sobie prawo do redukcji wyniku ważenia, o czym zawiadamia VIVĘ c) zapłatę wynagrodzenia za każdy kg surowców wtórnych zebranych przez VIVĘ z zastrzeżeniem sytuacji §2.2 zdanie drugie. 3. FR zastrzega sobie prawo odmowy udziału w zbiórce w sytuacji, gdy jest to nieuzasadnione ekonomicznie lub organizacyjnie. Wiadomość o planowanej zbiórce przez VIVĘ (lub delegowany przez VIVĘ podmiot) winna być przekazana do FR najpóźniej na tydzień przed jej terminem, a warunki jej przebiegu uzgodnione każdorazowo z FR. Do każdej akcji zbiórki wyznaczony zostanie pracownik FR, który będzie koordynował jej przebieg. §4 [Wynagrodzenie i warunki płatności] 1. Za wszystkie usługi łącznie wyspecyfikowane w § 3 pkt. 1 FR zapłaci wynagrodzenie bezpośrednio i wyłącznie VIVIE. Jakiekolwiek roszczenia z tytułu wynagrodzenia osób zbywających surowce wtórne nie dotyczą FR. 2. Wynagrodzenie łączne ustalone zostaje na poziomie 0,10 zł netto + 22% VAT za każdy zebrany kg surowca wtórnego płatne na podstawie Faktury VAT z 30 dniowym terminem płatności od chwili otrzymania Faktury. 3. Niniejsze wynagrodzenie wyczerpuje zobowiązania pieniężne FR w stosunku do VIVY. 4. Strony uzgadniają, iż podstawą Faktury tytułem wynagrodzenia będzie comiesięczna specyfikacja wagowa o której mowa w § 3 pkt 2.b. 5. FR upoważnia VIVĘ do podpisywania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. 6. Rozliczenia wynikające z niniejszej umowy dotyczą wyłącznie FR i VIVY. 7. Karta przekazania odpadu dla podmiotu przekazującego tenże odpad potwierdzana będzie bezpośrednio przez FR jako podmiot uprawniony do przejęcia odpadu. §5 [Czas trwania umowy] 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Umowa może być wypowiedziana w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia za porozumieniem Stron lub z miesięcznym terminem wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron liczonym na koniec miesiąca. 3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. §6 [Klauzula poufności] 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, w szczególności know-how, danych technicznych, marketingowych i finansowych jak również do traktowania na zasadzie wzajemności jako poufnych wszystkich dokumentów lub innych informacji, które w obrocie gospodarczym stanowią zazwyczaj tajemnicę handlową. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy czynności, dla których przepisy prawa nakazują ujawnienie tajemnicy (np.: organy skarbowe). 2. Obowiązek poufności nie odnosi się do informacji, co do których strona zobowiązana do poufności udowodni, że były one jej uprzednio znane, że są ogólnie znane. §7 [Klauzula arbitrażowa] Strony niniejszym deklarują wolę polubownego załatwienia sporów powstałych w wyniku wykonywania postanowień umowy tj. w drodze ugody pozasądowej, a w razie nie osiągnięcia porozumienia poddają je rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby FR. §8 [Przelew wierzytelności] Przelew wierzytelności powstałej na mocy niniejszej umowy może być dokonany przez Wierzyciela wyłącznie za zgodą FR. §9 [Zmiana zapisów umowy] Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. §10 [Odesłanie] W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa ochrony środowiska. §11 [Zawiadomienia] Wszelkie zawiadomienia dotyczące wykonania niniejszej umowy powinny być przesyłane do drugiej Strony na piśmie listem poleconym na następujące adresy: Dla FR: First Recycling Sp. z o.o. ul. Chełmżynska 249 04-458 Warszawa Dla VIVY Fundacja Viva ul. Kopernika 6 m.8 Warszawa 00-367 NIP 525-21-91-290, §12 [Egzemplarze] Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Prezentacja firmy First Recycling Sp. z o.o. "First Recycling" Sp. z o. o. istnieje od siedmiu lat na polskim rynku surowców wtórnych i ulega ciągłemu rozwojowi. Pod koniec 2002 roku większościowe udziały w naszej firmie (95 %) zostały przejęte przez IL Recycling Returpaper AB ze Szwecji, która jest największym na rynku skandynawskim potentatem zajmującym się makulaturą i odzyskiem papieru. IL Recycling, z siedzibą w Sztokholmie, powstała w 1951 roku, a do jej firm macierzystych należą m.in. takie papiernie, jak Stora-Enso, SCA, Kappa, Friskeby Board oraz Orebro Karongbruk. IL Recycling dostarcza blisko 1 000 000 ton makulatury rocznie - ponad 50 % całego zapotrzebowania szwedzkiego przemysłu papierniczego. Pozostałe 5% udziałów w First Recycling Sp. z o.o. należy do Tetra Pak Polska Sp. z o.o. - producenta materiału do opakowań kartonowych na soki i mleko. First Recycling z siedzibą w Warszawie jest nowoczesną firmą zajmującą się recyklingiem, posiadającą rozległą wiedzę i doświadczenie w temacie zbiórki, sortowania, gromadzenia i transportu surowców wtórnych. Pozyskujemy makulaturę bazując na sprawdzonych rozwiązaniach logistyczno-technicznych. Naszymi kontrahentami są warszawskie domy wydawnicze (drukarnie), centra handlowe, supermarkety, sklepy, banki oraz poszczególne instytucje, generujące duże ilości odpadów papierniczych. "Wierzymy, że możemy wnieść wiele naszej wiedzy i doświadczenia do First Recycling w Polsce, w kraju gdzie istnieją perspektywy dużego wzrostu i gdzie gospodarka odpadami będzie odgrywać coraz większą rolę w przyszłości" - powiedział Jan Brezulius, Prezes IL Recycling Group. "Naszym celem jest zaznaczenie swojej obecności w Polsce i rozwój First Recycling do pozycji czołowej firmy recyklingowej. IL Recycling rozwija formy przetwarzania wtórnego i odzysku, pracuje dla powtórnego i ekonomicznego wykorzystania zasobów i naszą ambicją jest zastosowanie tej filozofii w Polsce". Kapitał zakładowy spółki - 820 tys. zł Rok rejestracji spółki - 28.03.1996 Przedmiot działalności - zbiór, skup, sprzedaż surowców wtórnych, w tym makulatury, na terenie Polski i poza jej granicami oraz export i import w tym zakresie; przerób surowców wtórnych, w tym makulatury - sortowanie, prasowanie, pakowanie, przechowywanie i transport; doradztwo w zakresie gospodarki surowcami wtórnymi i opracowywanie ekspertyz w tym przedmiocie. Udziałowcy: 95 % IL Recycling Returpaper AB, 5 % Tetra Pak. Kontakt:
Konsultant: Beata Witt, tel.0-506 029 850
First Recycling Sp.zo.o.
Ul. Chełmżyńska 249
00 458 Warszawa
Tel. +48 22 673 47 97, 95, 96, 98
Fax +48 22 673 47 94
e-mail: firstr@medianet.pl

 

Instagram

 

 

 

Produkty dla wegan i wegatarian